Tax and Law News.png
 
           For English, please scroll down.


 
 
 
 
Проекти на промени в
данъчните закони
 
Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане предложения за промени в три данъчни закона. С измененията се предвижда в нашето данъчно законодателство да се въведат изискванията както на редица европейски директиви, чиито разпоредби страната ни трябва да транспонира до края на 2021 година, така и то да се приведе в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), създадена по български преюдициални запитвания. 

Ето и кратко обобщение на предложените промени:

 
 
Milen Raikovv.png
 
Милен Райков
 
Съдружник Данъци/Право
[email protected]

Ърнст и Янг България ЕООД
Адвокатско съдружие
Ърнст и Янг
 
Свържете се с нас
 
 
 
 
 
Останете в контакт с EY!
 
 
Ние от EY Bulgaria бихме искали да споделяме с Вас информация по теми, които биха представлявали интерес за Вас. Това може да включва покани за семинари, работни сесии и други мероприятия, както и бюлетини, проучвания или други директни маркетингови съобщения, свързани с различните услуги, предлагани от EY в цял свят. Нуждаем се от Вашето съгласие, за да продължите да получавате съобщения от нас и от други фирми-членки на глобалната мрежа на EY. 


 
 
 
 
Proposed tax law changes
 
The Ministry of Finance has published for public consultation proposal for changes in three tax laws. The amendments aim to implement the requirements of a number of European directives, the provisions of which our country has to transpose by the end of 2021, as well as to bring it in line with the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU), established on Bulgarian preliminary rulings.

 
 
Milen Raikovv.png
 
Milen Raikov
 
Partner Tax / Law
[email protected]  

Ernst and Young Bulgaria EOOD 
Ernst and Young Law Partnership 
 
Connect
 
 
 
 
 
Stay in contact with EY!
 
 
We at EY Bulgaria would like to share with you information on topics that would be of interest to you. This may include invitations to seminars, workshops and other events, as well as newsletters, surveys or other direct marketing communications related to the various services offered by EY worldwide. We need your consent to continue receiving messages from us and other EY member companies.
 
 
 
LinkedIn  Twitter  Facebook  YouTube  Instagram
 
Unsubscribe from all marketing communications